Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh VZN o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 21.10.2020

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Obec Herľany dňom 21. 10. 2020 zverejňuje návrh "Všeobecne záväzného nariadenia obce Herľany č. 26/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Herľany a ŽIrovce".

Dňom zverejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynuť najmenej desťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronický alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >