SlovenskýEnglish

Stavebný úrad

Činnosť obce ako stavebného úradu

Každá obec ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacích všeobecne záväzných právnych predpisov.

Túto agendu pre Obec Herľany vykonáva Spoločný stavebný úrad Bidovce, so sídlom Obecný úrad Bidovce 210, odborný referent JUDr. Jaroslav Bódiš.

Kontakt: telefón - +421556969401, e - mail: sou@bidovce.sk

Stavebný úrad vedie:

  • územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere,
  • stavebné konania a vydáva stavebné povolenia, zmien stavieb a udržiavacích prác,
  • konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, konania o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení sôšobnej prevádzky, konania o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti,
  • konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušnépodľa osobitných predpisov iné orgány,
  • konania o odstráňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb,
  • konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb,
  • ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona,
  • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených v stavebnom zákone,
  • vykonáva štátny stavebný dohľad,
  • eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomností a príslušná obec zabezpečuje ich archiváciu.

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci v územnom obvode, ktorej sa stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne obce.