Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh VZN Obce Herľany č. 28/2021 o verejnom poriadku

 14.06.2021

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 14. júna 2021 zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Herľany č. 28/2021 o verejnom poriadku.

Dňom zverejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynuť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronický alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.


Zoznam článkov:

1 2 3 >