Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh VZN Obce Herľany č. 29/2021

 12.10.2021

Dňa 12. októbra 2021 bol vydaný a zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Herľany č. 29/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce (ďalej len "návrh VZN č. 29/2021").

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 12. októbra 2021 zverejňuje návrh VZN č. 29/2021.

Dňom zverejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.

Úplne znenie návrhu VZN č. 29/2021 nájdete v súbore nižšie.


Zoznam článkov:

1 2 3 >