Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh VZN obce Herľany č. 30/2022

 13.04.2022

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 13. apríla 2022 zverejňuje návrh Všobecne záväzného nariadenia obce Herľany č. 30/2022 o určení školského obvodu Základnej školy v Herľanoch, spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Herľany.

Dňom zvrejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynuť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá.

Celé znenie návrhu VZN č. 30/2022 viď nižšie v súbore "Návrh VZN obce Herľany č. 30/2022 o určení školského obvodu ZŠ v Herľanoch".


Zoznam článkov:

1 2 3 >