Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Osvedčovanie podpisov a listín

 22.10.2020

Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Obvodnými úradmi a obcami.

Pri osvedčovaní listín a podpisov neosvedčujeme obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Fyzická osoba preukazuje svoju torožnosť občianským preukazom, cestovným dokladom (pas), vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt cudzinca (ďalen len platný doklad totožnosti).

Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí.

Osvedčovanie listín :

- potvrdzuje sa, že kópia listiny súhlasí s originálom,

- okrem originálu a kópie listiny je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,

- správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške 2.- eura za každú stranu (nie v kolkoch),

- nevykonáva sa čiastočné osvedčovanie listín,

- nevykonáva sa osvedčovanie listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópií občianských preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov (ZŤP, poľovníckych preukazov a pod.), kópie listov vlastníctva, kópie máp, geometrických plánov, ak je listina zapísaná v inom ako štátnom jazyku (to sa vzťahuje na listiny napísané v českom jazyku) a ak sa kópia nezhoduje s originálom.

Osvedčovanie podpisov :

- potvrdzuje sa, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený,

- okrem listín na ktorých sa vykonáva osvedčenie podpisu je potrebné predložiť aj platný doklad totožností,

- správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške 2.- eura za každý podpis (nie v kolkoch),

- nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine.

Ak sa nemôže fyzická osoba dostaviť do úradnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže sa osvedčenie vykonať aj mimo úradnej miestnosti       (v byte, v dome). V tomto prípade je osvedčovanie potrebné dohodnúť vopred (osobne - rodinný príslušník, prípadne telefonický).


Zoznam článkov:

1 2 >