Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie na voľný pohyb psov

 01.02.2023

Vážení spoluobčania, 

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našich obciach, týmto obecný úrad Herľany žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Herľany a Žírovce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, pretože tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov a návštevníkov naších obcí.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka a iné zvieratá, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí.

Podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov a najmä deti.

Ing. Slavomír Rusnák, starosta


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >