SlovenskýEnglish

Zhodnotenie volebného obdobia

 03.10.2022

Záver volebného obdobia je vždy dôvodom, ale aj potrebou pre reflexiu a hodnotenie. Píše starosta obce Ing. Slavomír Rusnák.

Milí spoluobčania,

toto hodnotenie píšem rád, pretože s pocitom uspokojenia môžem povedať, že to bolo napriek vysokej náročnosti celkom úspešné obdobie. Bol to čas covidovej pandémie a s tým súvisiacej začínajúcej hospodárskej krízy, ktoré sa priamo dotýkali a naďalej dotýkajú fungovania našej obce. Pasovať sa s intenzívnou krízou, ktorá zasahuje do nových investícií obce i jej celkového rozvoja nebolo vôbec jednoduché.

Pred štyrmi rokmi sme si spolu s obecným zastupiteľstvom stanovili ciele, ktoré v tom čase síce boli reálne, no s odstupom času vidím, že naša práca bola omnoho ťažšia. Náročná bola i pre mňa ako novozvoleného starostu v prvom volebnom období. Riešil som pre mňa úplne nové problémy a verte mi, nebolo to vôbec jednoduché.

Vo voľbách v novembri roku 2018 boli spolu so mnou ako starostom, zvolení aj 5 poslanci. Obecné zastupiteľstvo malo podľa zákona o obecnom zriadení zasadať jedenkrát za tri mesiace. Naliehavé riešenie nových úloh si však vyžadovalo schôdze podľa potreby i častejšie. Všetci zvolení členovia boli v maximálnej možnej miere pozývaní a zapájaní do rozhodovania o problémoch a postupoch obce. Spolu s poslancami OZ sme riešili úlohy spojené so zabezpečovaním chodu obce, s ochranou životného prostredia či údržbou obecných budov. Zaoberali sa hospodárením financií, poskytovaním služieb, ale aj školstvu, kultúre, športu, či v neposlednom rade, rozvoju turizmu. Môžem konštatovať, že poslanci si svoje úlohy a povinnosti plnili a takmer vždy presadzovali záujmy čo najširšieho okruhu obyvateľov našej obce.

Úspešnosť posledných štyroch rokov dokazujú aj dokončené projekty či usporiadané podujatia. Všetky projekty, ktoré v obci prebehli od roku 2019 nájdete v priloženom PDF dokumente. 

V ďalších rokoch je mojim cieľom pripraviť aktualizáciu kompletnej projektovej dokumentácie s cieľom zapojenia sa do programu, ktorý sa zameriava na realizáciu kanalizačných sietí a zapojiť sa do výzvy MŠVVaŠ SR na dobudovanie chýbajúcich kapacít MŠ a ZŠ z prostriedkov Plánu obnovy.

V súčasnej dobe je podaných niekoľko žiadostí na projekty, ktoré majú potenciál výrazne zlepšiť život v našej obci. Cieľom je dokončiť ich realizáciu akonáhle budú tieto žiadosti schválené. Ide napríklad o výstavbu chodníkov v obci Herľany, workoutového ihriska či cyklochodníka Žírovce - Herľany. Ďalšie zámery rozvoja našich obcí sa budú odvíjať najmä od finančných prostriedkov, ktoré obec chce získavať z európskych fondov, ako i cez jednotlivé projekty či ďalšie možnosti.

Môžem konštatovať, že počas všetkých uplynulých rokov sme v obci hospodárili dobre a obecný rozpočet bol každoročne vyrovnaný. Nemáme žiadne dlhy, či záväzky a každý rok hospodárime i s úsporou pre ďalšie roky. Dlhodobou a dobrou finančnou politikou môžeme v tomto období zvládať aj spolufinancovanie niektorých akcií a nezadlžujeme budúce generácie, čo sa niektorým obciam stáva. Myslím si, že odmenou za naše úsilie je spokojnosť väčšiny našich občanov, ako aj skutočnosť, že sa nám v tomto úsilí postupne darilo napĺňať naše rozvojové plány.

Musím poznamenať, že tieto pozitívne výsledky ma poháňajú neustále dopredu. Práca, alebo skôr poslanie v našich malých, krásnych obciach, nie je vždy ľahká, hoci to niekedy tak vyzerá. Ale vždy, keď sa podarí vybudovať niečo nové, získať financie na ďalšie verejnoprospešné projekty či skrášliť obec, pripomínam si, že táto služba občanom má zmysel.

Preto aj touto cestou, milí spoluobčania, by som sa Vám chcel poďakovať, že ste mi pri voľbách roku 2018 prejavili dôveru, ale i za každé milé a povzbudivé slovo, za každý prívetivý úsmev a dobrú radu pri osobných stretnutiach. 

starosta obce Ing. Slavomír Rusnák


Zoznam aktualít: