Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch a kom. odpady

 19.10.2020

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 19. 10. 2020 zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Herľany č. 27/2020 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žirovce.

Dňom zverejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronický alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >