SlovenskýEnglish

Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ

 26.02.2024

Obec Čakanovce, zastúpená starostom obce Emilom Imrom, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje dňom 26. februára 2024 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Čakanovce.

Predpoklady a požiadavky na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, zoznam požadovaných dokladov, nepovinnej dokumentácie, spôsob podania prihlášky a ostatné pokyny nájdete v súbore nižšie pod názvom :  "Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa MŠ".


Zoznam aktualít: