SlovenskýEnglish

Návrh rozpočtu obce Herľany na obdobie rokov 2023 - 2025

 16.11.2022

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec Herľany dňom 16. novembra 2022 zverejňuje návrh finančného rozpočtu obce na roky 2023 - 2025.

Dňom zverejnenia návrhu finančného rozpočtu obce začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.

Návrh finančného rozpočtu obce Herľany na roky 2023 - 2025 viď nižšie v súbore.


1 2 3 >