SlovenskýEnglish

Návrh VZN č. 32/2023 obce Herľany zo dňa 23. októbra 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územní obce Herľany a Žírovce

 23.10.2023

Dňa 23. októbra 2023 bol vydaný a zverejnený návrh VZN obce Herľany č. 32/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územní obce Herľany a Žírovce.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 23. októbra 2023 zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Herľany č. 32/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce.

Dňom zverejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronický alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.

Úplne znenie návrhu VZN viď nižšie v súbore "Návrh VZN obce Herľany č. 32/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce.


1 2 3 >