SlovenskýEnglish

Návrh VZN Obce Herľany č. 31/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce

 03.11.2022

Dňa 3. novembra 2022 bol vydaný a zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Herľany č. 31/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce (ďalej len "návrh VZN č. 31/2022").

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 3. novembra 2022 zverejňuje návrh VZN č. 31/2022.

Dňom zverejnenia - vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporúčiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.

Úplne znenie návrhu VZN č. 31/2022 nájdete v súbore nižšie.


1 2 3 >